Main menu

ANBI gegevens 2016

Naam van de Instelling
Stichting Kunst Uit Geweld

RSIN/Fiscaalnummer
De Stichting heeft een Culturele ANBI Status en is geregistreerd onder nummer 851252837

Contactgegevens
De Stichting is gevestigd aan Emmestraat 22, 7671 JT Vriezeveen en is ingeschreven in de kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 54309557

Samenstelling Bestuur
– Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en kiest uit haar midden een voorzitter,     secretaris en penningmeester.
– De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd

Namen van de Bestuurders
De samenstelling van het bestuur is ultimo 2016 als volgt:
– Karin Somhorst: voorzitter
– Eddy Oude Wesseling: penningmeester/ 2e voorzitter
– Janneke Leeflang: secretaris
– Esther Veerman: organisator/ algemeen lid

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden
Indien een bestuurder een vergoeding wenst voor gemaakte kosten mogen deze vergoed worden MITS deze niet bovenmatig zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016

  • januari: Opening tentoonstelling Kracht uit Geweld in Vroomshoop
  • januari: 7 voorlichtingslessen in het Noordik aan de 4e klassen VMBO
  • februari: Toespraak voor 14 burgemeesters en Commissaris van de Koning
  • mei: Nominatie Ab Harrewijn prijs in Rotterdam

Naast deze activiteiten brengt de Stichting kunstenaars met elkaar in contact en adviseert Esther Veerman overlevenden van huiselijk en seksueel geweld.

NB Voor al deze activiteiten kunt u meer informatie vinden op onze website.

Financiële Verslaglegging
Jaarlijks wordt (binnen de daarvoor geldende tijd) de financiële verslaglegging gedaan door de penningmeester die dan in de volgende vergadering besproken en goedgekeurd zijn. Voor 2016 was dit op 12 april 2017

JaarcijfersJaarcijfers

Balans

Bezittingen   € 5.812 Schulden   €  5.812

Resultatenrekening    €

Inkomsten                                1.680
Lasten:                                         €
Aanschaf  Materialen                  48
Expositie                                     110
Reclamebureau                          500
Diversen                                     723
Kosten Website                          74
Bankkosten                                118

Totale lasten                             1.573
RESULTAAT                                107

Toelichting:
In de inkomsten zit de toekenning van de Ab Harrewijnprijs.

Onder de post diversen zijn o.a. reiskosten opgenomen die gemaakt zijn voor lezingen en vergaderingen waar geen vergoeding tegenover staat.

Wilt u / wil jij ons werk steunen?
Dan kunt u/ kun jij een gift storten op ons rekeningnummer:
T.n.v. Stichting Kunst uit Geweld. Triodosbank NL38TRIO0254667422
Geld dat gestort wordt op onze rekening is aftrekbaar bij de belasting volgens regels van de Culturele ANBI.

Recente berichten

Share

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.